DE l SK  
   
    Kampane
     
    Chránime naše dravce
     

  Cieľom kampane je praktickou i legislatívnou ochranou zabezpečiť ochranu hniezd a hniezdisk vzácnych druhov dravých vtákov v regióne Záhoria, ale i ostatných územiach Trnavského alebo Bratislavského kraja.
Pomocou fotopascí sú pred vykradnutím strážené hniezda vzácneho sokola rároha, orla kráľovského alebo orliaka morského. Tieto druhy sú v podmienkach Slovenska neustále ohrozované nelegálnym vykrádaním hniezd, pričom z doterajších skúseností Ochrany dravcov na Slovensku najefektívnejšou ochranou sa javí stráženie pomocou kamier alebo iných technických zariadení. Fotopasce sú počas hniezdnej sezóny inštalované tak, aby zabezpečili ochranu najviac ohrozených hniezd.

Problémom na zemi hniezdiacich druhov môžu byť aj obyčajné a bežné agrotechnické zákroky, ako napr. žatva. Počas nej pod žacími lištami kombajnov hynie nemálo živočíchov, okrem iného i mláďatá vzácnych druhov kaní. Kaňa popolavá je druh, ktorý na Slovensku hniezdi v predpokladanom počte asi 20 – 25 hniezdnych párov, no každý rok sa podarí dohľadať iba niekoľko hniezd (napr. v r. 2011 na západnom Slovensku iba 3 hniezda). Pri tak vzácnom druhu je každé zmarené hniezdenie veľkou stratou pre celú populáciu. V rámci projektu sú počas hniezdnej sezóny vyhľadávané hniezdiská tohto elegantného druhu a ich ochrana je zabezpečovaná v spolupráci s poľnohospodármi, majiteľmi a užívateľmi pozemkov. Obkosenie hniezda pri žatve a následné zabezpečenie ochrany pred predátormi sú kľúčové pre prežitie mláďat.

Veľkou hrozbou pre hniezdiace druhy dravcov sú letné búrky. Tak ako iné súčasti prírody, i vtáky sú živlami významne ovplyvňované. Počas silných letných búrok môžu mláďatá orlov, hají, sokolov alebo napr. aj včelárov lesných vypadnúť z hniezda, následne sú odsúdené na smrť. Preto významnou aktivitou projektu sú kontroly známych hniezd po búrkach s cieľom kontroly mláďat a ich prípadného návratu do hniezda.

Okrem týchto praktických aktivít je potrebné ochranu hniezdisk zabezpečiť aj legislatívne. Ochranné zóny v okruhu 250 metrov okolo hniezd sú vyhlasované Obvodnými Úradmi Životného prostredia na podnet alebo za účasti Ochrany dravcov na Slovensku. Cieľom takýchto „zón kľudu“ je zabezpečenie úspešného vyhniezdenia dravých vtákov, ako i zabezpečenie existencie hniezdisk z dlhodobého hľadiska.

     
    Sledujeme naše orly
     


  Rádiová telemetria je metóda, pri ktorej sú jedince orla, alebo i iného druhu živočícha označené vysielačkou, ktorá vysiela rádiové signály na základe ktorých je možné jedinca pomocou rádiových prijímačov v prírode nájsť. Takéto presné dáta sú pre ochranu druhu výborne využiteľné. Ak je napr. možné zistiť, aké poľnohospodárske plodiny sú jedincom najčastejšie využívané na lov, je potom možné tieto informácie implementovať napr. do opatrení Programu rozvoja vidieka a tak ich priamo využiť pre ochranu dravcov. Okrem toho sa získajú cenné údaje o priestorovej aktivite, veľkosti teritórií alebo jednoducho o pohybe jedinca. Súčasťou projektu je označenie a sledovanie deviatich mláďat orla kráľovského, ktoré je potom možné sledovať až po dobu jedného roka, i keď nie vždy je ľahké ich nájsť, ak sa vzdialia od miesta svojho narodenia. Označenie vtákov vysielačkami nemusí vzbudzovať žiadne obavy, je to štandardná metóda využívaná na celom svete.

V roku 2011 v regióne Záhoria zahniezdil iba jeden pár orlov kráľovských a naopak rekordný počet párov hají červených, preto sme sa rozhodli jednou vysielačkou označiť aj mláďa haje červenej, ktorá bola nazvaná Hanka. Mladý orol dostal meno Dano. 

Rok 2012 bol pre orly v blízkosti Bratislavy o mnoho ústretovejší. Zahniezdili 3 páry, spolu úspešne vyviedli 4 mláďatá ktoré sa všetky podarilo označiť. Dostali mená Šarlota, Dorota, Danka a Oliver.

V lete 2012 bola v Myjave nájdená zranená samička výra skalného – našej najväčšej sovy. Po niekoľkomesačnej rehabilitácii v rehabilitačnej stanici Ratnovce sa ju podarilo vrátiť do prírody. Aby bolo možné sledovať jej pohyb a v prípade nutnosti jej poskytnúť pomoc, tiež bola označená rádiovou vysielačkou. Dostala meno Miriam.

Trasy, kadiaľ sa označené vtáky pohybujú ako i ďalšie informácie o nich nájdete tu:

2011:
orol Dano
haja Hanka

2012:
orly Šarlota l Dorota l Danka l Oliver
výr skalný Miriam

     
    Kde býva kuvik
     
  Tak isto ako orly, i kuvika obyčajného a jeho pohyb možno monitorovať s využitím rádiolokačnej techniky. Samozrejme, vysielačky použité pri kuvikovi sú ďaleko menšie, ako tie ktorými je označovaný orol kráľovský. Cieľom týchto aktivít je opäť zistiť, ktoré biotopy kuvik využíva na lov potravy, resp. na ktorých miestach sa pohybuje, ako ďaleko zaletuje od miesta svojho hniezdenia, čo sú na Slovensku poľnohospodárske dvory. Tieto informácie sú kľúčové pre správne nastavenie opatrení pre ochranu druhu a zabezpečenie dlhodobého prežitia v našich podmienkach. Kuvik obyčajný je široko rozšírený vo veľkej časti Eurázie a severnej Afriky, no jeho populácie v mnohých európskych krajinách vrátane Slovenska za posledné desaťročia výrazne klesli.

Prvé dva kuviky sa nám podarilo vysielačkami označiť v predchádzajúcich dňoch (október 2011) na Podunajskej rovine neďaleko Bratislavy. Prvé spracované výsledky o ich pohybe budú k dispozícii čoskoro.

  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.