DE l SK  
   
      Partneri
       
      Ochrana dravcov na Slovensku
 
  Ochrana dravcov na Slovensku je záujmovým, dobrovoľným združením, ktoré vzniklo za účelom združovať a organizovať záujemcov o ochranu voľne žijúcich dravcov a sov. Cieľom organizácie je odborne, teoreticky a prakticky vzdelávať svojich členov, vykonávať vedecko-výskumné a ochranárske aktivity (v súlade s platnými právnymi predpismi), poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo. Cieľom Ochrany dravcov na Slovensku je tiež propagovať a šíriť myšlienku ochrany dravcov a sov. Pri svojej činnosti spolupracuje s inými mimovládnymi organizáciami ako aj so štátnymi inštitúciami.
http://www.dravce.sk/
       
      BirdLife Österreich
    Mimovládna organizácia BirdLife Österreich je najväčšou ornitologickou organizáciou v Rakúsku a jedinou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti ornitológie. Dôraz pri činnosti je od založenia organizácie kladený na opatrenia praktickej ochrany vtákov a prírody ako aj organizovanie aplikovaného výskumu. Organizácia je odborne uznávaná v rôznych oblastiach ochrany prírody (medzinárodné konvencie, európska legislatíva v oblasti ochrany prírody, legislatíva, predpisy a nástroje plánovania v ochrane prírody v Rakúsku).
http://www.birdlife.at/
       
      Auring
    Spolok Auring je regionálnou organizáciou pre ochranu prírody so sídlom v Hohenau an der March. Najdôležitejšími úlohami organizácie sú ochrana a starostlivosť o bývalé odkaliská cukrovaru Hohenau ako dôležitej lokality pre migráciu a hniezdenie vtákov s medzinárodným významom. Ďalšou z aktivít je organizácia výskumu a vedeckej práce v  March-Thaya-Auen s dôrazom na ochranu a monitoring ohrozených vtáčich druhov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v regióne oplýva organizácia dobrou znalosťou ornitocenóz pozdĺž Moravy a Dyje ako aj okolitej krajiny. Organizácia sa tiež zaoberá ekovýchovou a propagáciou ochrany prírody.
http://www.auring.at/
       
      Strategickí partneri
       
      Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) http://www.wien.gv.at/umwelt/wald/forstamt/
       
      BirdLife Slovensko
http://www.vtaky.sk/
       
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.